Naslovnica Vijesti Sisak Udruga Kopa beach u blokadi, a vjerojatno uskoro i u stečaju

Udruga Kopa beach u blokadi, a vjerojatno uskoro i u stečaju

Račun sisačke Sportsko rekreacijske udruge Kopa beach od 13. travnja ove godine je u blokadi nakon što je ignorirala tužbu HŽ infrastrukture koja je potraživala 7,176 milijuna kuna zbog neizvršavanja radova dogovorenih sporazumom iz 2013. godine o demontaži pruge između Petrinje i Karlovca.

Tužba je podnesena krajem  srpnja 2015. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, a presuda zbog ogluhe je donesena 21. ožujka 2016. godine. Fina je očito 13. travnja provela ovrhu računa.

Riječ je o tužbi zbog neizvršavanja obveza iz sporazuma oko kojeg se digla velika bura nakon što se saznalo da je višemilijunski posao demontaže pruge, i raspolaganje sa svim demontiranim materijalom, dobila tek formirana udruga koju su sačinjavale osobe bliske sisačkom SDP-u.

Udruga je registrirana 31. listopada 2013. godine, a već 7. studenoga njen predsjednik Robert Novosel ptopisuje unosni ugovor sa HŽ infarstrukturuom. Prije toga je čelniku HŽ infrastrukture putem maila udrugu preporučila i sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Prema potpisanom ugovoru Udruga je morala očistiti i demontirati 91 kilometar pruge od Petrinje do Karlovca, koju je HŽ ranije otpisao. Udruzi se, u zamjenu za čišćenje trase pruge od tračnica i ostalih materijala te čišćenja šipražja i drveća u širini od šest metara s jedne i druge strane pruge, prvotno poklanjalo 50 posto svih sekundarnih sirovina na toj trasi, no naknadnim aneksom udruzi pripadaju sve sekundarne sirovine, a zauzvrat moraju urediti parking kod kolodvora u Capragu.

Parking će u ožujku 2014. biti uređen za nekoliko dana i uz realne troškove od nekoliko desetaka tisuća kuna, no udruga, ispostavilo se, ostale obveze nije ispunila, a zauzvrat je dobila oko 120 kilometara tračnica, te veću količinu popratnog čeličnog materijala izvrsne kvalitete. Prema tužbi HŽ infarstrukture udruga je iskrčila samo dva metra uz prugu, taman dovoljno da mogu proći strojevi kojima su prikupljali željezne šine i materijal, a pri tome nisu ni uklanjali i zbrinjavali drvene pragove.

HŽ infrastruktura je udrugu upozoravala na neispunjavanje odredbi ugovora još od polovice 2014. godine, no iz udruge su se oglušivali te odbijali primati poštom upućene dopise.

U tužbi stoga HŽ zahtijevaju nadoknadu 5,8 milijuna kuna koliki je procijenjeni trošak zbrinjavanja i demontaže 70.000 kolosiječnih pragova koji nisu zbrinuti te još 1,4 milijuna kuna koliki je procijenjeni trošak čišćenja neočišćenog pružnog pojasa prema ugovoru. Cijelo to vrijeme postojanja Sportsko rekreacijska udruga Kopa beach nije imala nikakve aktivnosti, a kroz nju je prošlo, procjenjuje se, više od 10 milijuna kuna. Procjena je bazirana na tome što je prosječna težina jednog metra tračnica 40 kilograma, a riječ je o čeliku vrhunske kakvoće. Uz to prodali su i demontirani materijal s 20-ak mostova i propusta na pruzi od Petrinje do Karlovca.

Iako je tužbu primio dopredsjednik udruge Goran Kajgana, Udruga se na nju uopće nije očitovala te je sud donio presudu temeljem ogluhe. Jasno je da se HŽ neće moći naplatiti, a iz registra udruga vidljivo je da od svog osnutka Kopa beach nije predala niti jedno financijsko izvješće te joj zbog toga prijeti i gašenje po sili zakona.

DONOSIMO TEKST PRESUDE

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

P R E S U D A  Z B O G    O G L U H E

U ime Republike Hrvatske, Trgovački sud u Zagrebu po sucu toga suda Hrvoju Lukšiću, u pravnoj stvari tužitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12 OIB 39901919995, protiv tuženika SPORTSKO REKREACIJSKA UDRUGA KOPA BEACH, Sisak, Lasinjska b.b., OIB 02815148049, radi isplate 7.176.387,99 kn, dana 21. ožujka 2016.g.

p r e s u d i o      j e

Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:
” I Nalaže se tuženiku SPORTSKO REKREACIJSKA UDRUGA KOPA BEACH, Sisak, Lasinjska b.b., OIB 02815148049 da demontira, ukloni i zbrine 70 000 komada kolosiječnih drvenih pragova na pruzi L217 dionice Petrinja-Karlovac od km 10+650 do km 55+000 i od 57+000 do km 68+000 i od km 13+554 do km 14+500, te očisti trasu-pružni pojas pruge L217 dionice Petrinja-Karlovac u širini od 6 metara obostrano od osi kolosijeka od km 10+650 do km 51+301, te tako uređenu trasu preda tužitelju, sve u roku od 15 dana ili da tužitelju HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12 OIB 39901919995 isplati iznos od 7.176.387,99 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26.11.2014.g. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu  za osam postotnih poena, u roku od 8 dana.

II  Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26.11.2014.g. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu  za osam postotnih poena, u roku od 8 dana”.

Obrazloženje

Tužbom od dana 23.07.2015. godine tužitelj je pokrenuo parnični postupak, te predložio da sud donese presudu kako je navedeno u izreci presude, te tuženika obveže na plaćanje troškova sudskog postupka.

U obrazloženju tužbe tužitelj je naveo da su tužitelj i tuženik dana 11.11.2013. sklopili Sporazum o poslovnoj suradnji za čišćenje trase i demontažu elemenata pruge L 217 dionice Petrinja-Karlovac, od stacionaže 10+650 do stacionaže 101+227, prema kojem  Sporazu je tuženik  bio dužan – očistiti trasu-pružni pojas pruge L217 dionice Petrinja -Karlovac  u širini  6  metara obostrano od osi kolosijeka od stacionaže 10+650 do stacionaže 51+301,  demontirati sve elemente pruge (tračnice, pragove, pričvrsni pribor) od stacionaže 10+650 do stacionaže 101+227,  ukloniti sve pragove od stacionaže 10+650 do stacionaže 101+22, uz napomenu da od km 55+000 do km 57+000 te od 68+000 do km 101+227 da  nema pruge, time da se prilikom zbrinjavanja navedenog demontiranog materijala tuženik morao pridržavati odredba  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), kao i da je u  u skladu s citiranom odredbom, bio dužan navedene radove izvesti bez novčane naknade, a za koje radove mu se ustupaju svi drveni željeznički pragovi kao i dio demontiranog materijala gornjeg ustroja pruge (tračnica, pragova, pričvrsnog pribora) u iznosu od 50%, da je u skladu s  čl.6.st. 2. Sporazuma, planirani završetak radova  bio 30.6.2014.godine.

Nadalje, tužitelj je u tužbi naveo da su tužitelj i tuženik dana 9.12.2013. godine sklopili  Aneks Sporazuma o poslovnoj suradnji za čišćenje trase i demontažu elemenata pruge L 217 dionice Petrinja-Karlovac, od stacionaže 10+650 do stacionaže 101+227 prema kojem se tuženik obvezao urediti željezničko zemljište (površine) sa južne strane uz novoizgrađenu pasarelu u kolodvoru Sisak Caprag na k.č.br 1836/2, 2581, 2573/1 te 2580 k.o.novi Sisak a koji radovi su specificirani u toč. 2. citiranog Aneksa, da je tuženik  bio dužan navedene radove izvesti bez novčane naknade, za koje mu se ustupa preostali dio demontiranog materijala gornjeg ustroja pruge (tračnica, pričvrsnog pribora) koji je sukladno Odluci uprave tužitelja broj UI-104-28-1713 od 31.10.2013. i Sporazumu od 11.11.2013. trebao ostati tužitelju prilikom izvršenja radova na demontaži gornjeg ustroja pruge dionice Petrinja -Karlovac, te čelični mostovi i propusti na pruzi L217 Sisak Caprag-Karlovac na dionici pruge Petrinja -Karlovac.

Isto tako, tužitelj je u tužbi naveo da je početkom svibnja 2014. godine pozvao tuženika da do 15.6.2014. sa svim otpadom koji je nastao prilikom izvođenja radova po Sporazumu, postupi sukladno odredbama navedenog Zakona o održivom gospodarenju otpadom,  te ostalim važećim aktima iz područja zaštite okoliša na način da preda isti na zbrinjavanje nadležnoj osobi sukladno navedenim zakonskim odredbama, te da dostavi propisanu dokumentaciju (prateće listove i analizu) u vezi otpada predanog na zbrinjavanje, kao i dopisom od 18.6.2014. godine,  obzirom da je navedenim Sporazumom planiran završetak predmetnih radova s 30.6.2014., a kako se tuženik nije odazvao naprijed navedenim dopisima, tužitelj je navedenog dana pozvao tuženika radi sastavljanja Zapisnika o izvedenim radovima iz Sporazuma i Aneksa te dostavljanja dokumentacije koju je zatražio dopisom od 7.5.2014. godine.

U obrazloženju tužbe tužitelj je dalje naveo da je prema Izvješću djelatnika Nadzornog središta tužitelja, a nakon pregleda i obilaska dionice pruge čije je uređenje i čišćenje bilo predmetom Sporazuma i Aneksa, utvrđeno je da je tuženik samo djelomično ispunio Sporazumom preuzete obveze u odnosu na čišćenje trase i zbrinjavanje pragova, odnosno  da tuženik nije očistio trasu od km 10+650 do km 51+301 u širini od 6 m obostrano od osi pruge, kako je bilo predviđeno predmetnim Sporazumom iz toč I tužbe, nego svega u širini od cca 2m obostrano od osi pruge, nije  nije izvadio i uklonio kolosiječne drvene pragove od km 10+650 do km 55+000 i od 57+000 do km 68+000, već na ovoj dionici pruge je demontirao i uklonio samo željezne elemente pruge (tračnice , pričvrsni pribor, skretnice) , a na dijelu pruge od km 13+554 do km 14+500, pragovi su izvađeni ali su ostavljeni niz pokose nasipa i nisu odvezeni, zbog čega je ostalo70.000 komada drvenih pragova III kategorije nezbrinuto.

Tužitelj je u tužbi dalje naveo da je pozvao tuženik radi ispunjenja obveze preuzete Sporazumom, putem javnog bilježnika dana 10.11.2014.godine, ali tuženik nije postupio po navedenoj obavijesti, niti je dostavio tražene podatke zatraženih dopisima tužitelja, zbog čega je ostalo nezbrinuto 70.000 komada kolosiječnih pragova  te  neočišćenog  pružnog  pojasa od  325.208,00 m2, time da je prema  podacima mjerodavnih poslova tužitelja, vrijednost zbrinjavanja i uklanjanja predmetnih kolosiječnih pragova i čišćenja opisanog pružnog pojasa iznosi 7.176.387,99kn od čega se iznos od 5.813.455,68kn odnosi na trošak demontaže i zbrinjavanja ove količine i vrste pragova, a iznos od 1.362.932,31 kn na trošak čišćenja navedenog pružnog pojasa.

Zaključno, tužitelj je u tužbi naveo da, obzirom da tuženik  odbija ispuniti tužitelju preuzetu obvezu iz citiranog Sporazuma, sud usvoji predloženi tužbeni zahtjev, time da je tužitelj uz tužbu dostavio  kopiju  Ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom  (list 5-12  spisa), kopiju  Sporazum o poslovnoj suradnji za čišćenje trase i demontažu elemenata pruge L217 dionice Petrinja-Karlovac od 11.11.2013. godine (list 13-15 spisa), kopiju  Odluke Uprave tužitelja broj UI-104-28-1/13 od 31.10.2013. godine (list  16  spisa), kopiju Aneksa Sporazuma o poslovnoj suradnji za čišćenje trase i demontažu elemenata pruge L 217 dionice Petrinja-Karlovac od 9.12.2013. godine ( list   17,18 spisa), kopiju  Odluke Uprave tužitelja broj UI-109-29-1/13 od 28.11.2013. godine (list 19 spisa), kopiju dopisa tužitelja broj 2320/14,1.2.1.2. od 7.5.2014. godine (list  20  spisa), kopiju dopis tužitelja broj 2320-2-14,1.2.1.2. od 18.6.2014. godine (list 21spisa), kopiju dopisa tužitelja broj 2502/14,M.M. od 30.6.2014. godine (list 27 spisa),  kopiju  Izvješća o izvedenim radovima i uslugama na dionici Petrinja-Karlovac od 4.9.2014. godine (list 23-25  spisa), kopiju  Izvješća o izvedenim radovima i uslugama na dionici Sisak Caprag-Petrinja i Petrinja-Karlovac od 8.5.2014. godine (list  26,27  spisa), kopiju  Potvrde  javnog bilježnika Gordane Briščevac Imprić iz Siska broj 011-104/14 od 11.11.2014. godine (list  28  spisa), kopiju dopisa tužitelja s pozivom na zbrinjavanje pragova broj 5156/1.2.1.2. od 6.10.2014. (list 29 spisa), kopiju dopisa Upravljanja željezničkim infrastrukturnim podsustavima broj 1219-4715,1.2.1.3./IV od 17.3.2015. godine (list 30 spisa), kopiju dopis regionalne jedinice HŽI Centar, Nadzorno središte Zagreb broj 1032/15,M.M. od 5.3.2015. godine (list  31,32  spisa).

Tuženiku je tužba u ovoj pravnoj stvari, zajedno sa svom priležećom dokumentacijom dostavljena  uz  rješenje  temeljem  odredbe  čl.  284.  st.  1.  Zakona  o  parničnom  postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03 i 84/08; dalje: ZPP), radi podnošenja pisanog odgovora na tužbu. Prema čl. 285. st. 2. ZPP-a tuženiku je određen rok od 45 dana za podnošenje odgovora na tužbu. Navedeno rješenje s tužbom i dokumentacijom tuženik je zaprimio dana 17. rujna 2015.g. sukladno čl. 134 a st. 1. ZPP.   Odgovor na tužbu sudu nije dostavljen.

Kako tuženik nije podnio odgovor na tužbu u određenom roku, donijeta je, slijedom odredbe čl. 331 b. st. 1. ZPP-a, presuda kojom je prihvaćen tužbeni zahtjev, presuda zbog ogluhe, a obzirom na to da je udovoljeno uvjetima predviđenim navedenom odredbom, odnosno tužba i poziv za davanje odgovora na tužbu uredno je dostavljena tuženiku, osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi, one nisu u protivnosti s dokazima koje je tužitelj podnio, a ne postoje opće poznate okolnosti iz kojih bi proizlazilo da je tuženike spriječio opravdani razlog da podnesu odgovor na tužbu u određenom roku. U predmetnoj tužbi, odnosno tužbenom zahtjevu nije riječ o zahtjevu kojim stranke ne bi mogle raspolagati.

U Zagrebu, 21. ožujka 2016.g.

SUDAC:

Hrvoje Lukšić

Komentirajte