Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

U petak, 27. ožujka 2009. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska bit će održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska.Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. a) Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela Marka Kričke
      b) Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana predstavničkog        tijela Siniše Babića
      c) Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana predstavničkog
      tijela Zdenka Slavnića
      d) Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana predstavničkog
       tijela Marije Janković
      e) Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana        predstavničkog tijela Mersihe Mulalić
      f) Izvješće Mandatne komisije o nastavljanju obnašanja dužnosti člana predstavničkog
      tijela Milana Stojanovića
Izvjestitelj: Marijan Smernić
3. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Siska za razdoblje 01.01.-31.12.2008. godine
b) Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Siska za 2008. godinu
      Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
4. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
      Predstavnici predlagatelja: Romana Martinović i Zlatko Kiš
           b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i                uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Siska za 2008. godinu
        Predstavnik predlagatelja: Mladen Knežević
5. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izdanim suglasnostima za zaduženje i jamstvima trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Siska za razdoblje od 01.07-31.12.2008. godine
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Siska za razdoblje od 01.07.- 31.12.2008. godine
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
7. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela 006 – Ured za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina
Predstavnik predlagatelja: Đurđica Vuković
      b) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela 001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Predstavnik predlagatelja: Mladen Knežević
      c) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela 004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom
Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
      d) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela 002 – Upravni odjel za financije
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
      e) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela 001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Predstavnici predlagatelja: Romana Martinović i Zlatko Kiš
      f) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela 004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom i proračunskog razdjela 001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije razvoja seoskog područja Grada Siska
      Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
      Izvjestitelj: Alan Đozić
9. a) Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska
b) Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Siska
c) Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Proizvodno-poslovne zone Novo Pračno“
d) Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kopa“ u Sisku
      Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
10. Prijedlog mišljenja o Nacrtu konačnog prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
11. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju okoliša Grada Siska za razdoblje 2003. – 2007. godine
b) Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Siska za razdoblje 2008. – 2012. godine
      Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
13. Prijedlog odluke o organizaciji lokalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
14. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda Grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
15. Prijedlog odluke o unosu nekretnina u temeljni ulog trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
17. a) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih asfaltiranih cesta na području Grada (krpanje)
      b) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova    
      održavanja nerazvrstanih neasfaltiranih cesta (šljunčanje)
      c) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova       održavanja nerazvrstanih asfaltiranih cesta na području Grada (krpanje) – II faza
           d) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova  
            održavanja nerazvrstanih neasfaltiranih cesta (šljunčanje) – II faza
     e) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
      higijeničarske službe
     f) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
      dezinfekcije i dezinsekcije
     g) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
      deratizacije
     h) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
     uklanjanja gnijezda vrana
     i) Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova
     održavanje javnih satova
Predstavnik predlagatelja: Mario Marot
18. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska u 2009. godini
Predstavnik predlagatelja: Zlatko Kiš
19. a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Sisku u 2009. godini
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama Grada Siska u 2009. godini
c) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama Grada Siska u 2009. godini
      Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
20. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska
Predlagatelj: Željko Kasumović
21. Prijedlog odluke o prodaji gradskih stanova
Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
22. Prijedlog odluke o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade Davoru Paniću
Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
23. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika
Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Dinko Pintarić
25. Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Siska
Predlagatelj: Roko Nikolić

Komentirajte