20 C
Sisak
Petak, 12 kolovoza, 2022

OBNOVA U SMŽ: Traju radovi na Domu za starije u Glini

- Marketing-spot_imgspot_img

Dom za starije osobe u Glini je prva javna zgrada stradala u potresu na kojoj su započeli opsežni radovi konstruktivne obnove. Radovi  vrijedni malo više od 9,3 milijuna kuna počeli su u travnju uz rok dovršetka od godine dana.

Na natječaju je izabrana tvrtka Alaber iz Pleternice, koja je dala najpovoljniju ponudu od ukupno 7 pristiglih ponuda. U pregledu ponuda tri su isključene zbog nepotpune dokumentacije dok je od preostale četiri najjeftinija bila ponuda tvrtke Alaber.

Trošak obnove financirat će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

“Planirano je provesti radove, sanirati oštećenja i ojačati nosive zidove. Obnovom će ova zgrada ponovo postati Dom za oko 60 korisnika koji su nakon potresa privremeno smješteni na drugim lokacijama”, rekao je u travnju ministar Tomo Medved prilikom obilaska gradilišta.

Natječaj za obnovu raspisan je 12. siječnja ove godine s rokom predaje ponuda do 28. siječnja. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 10.930.152,80  kuna bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Predmet nabave je bio izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Doma za starije osobe Glina, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, Glina.

Prije toga izrađeni su projekti obnove temeljem elaborata zatečenog stanja kao i projekt pojačanja konstrukcije zgrade.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade napravljen je na temelju elaborata ocjene postojećeg stanja iz ožujka 2021. kojeg je izradila tvrtka Under Hill Studio d.o.o. i Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. Izvješće o detaljnom pregledu konstrukcije je u siječnju 2021. napravila tvrtka Grafikon d.o.o. i Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o.

Projekt cjelovite obnove zgrade Doma za starije Glina  napravili su u lipnju 2021. Zagrebačke tvrtke  Under Hill Studio d.o.o.,i Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o., In lux d.o.o. te Designoffice d.o.o.

Na natječaj za obnovu Doma je u roku stiglo sedam ponuda, tri su isključene zbog nedostatka dokumentacije, a od preostale četiri odabrana je ona tvrtke Alaber d.o.o. iz Požege, koja je bila i najjeftinija. Iznosila je 9.302,141,41 kuna (s PDV-om).

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (11)

Ugovor o izvođenju radova cjelovite obnove zgrade Doma  potpisan je u Glini u četvrtak, 3. ožujka, u Domu za starije osobe Glina. Ugovor su potpisali direktor tvrtke “Gradnja Alaber” d.o.o. iz Pleternice, Davor Alaber i v.d.ravnateljica Renata Tominović- Ceković.

Kako je vidljivo u dokumentaciji zgrada je podijeljena na dvije dilatacije od kojh jedna ima tek mala , kozmetička, oštećenja, dok je druga zadobila teža oštećenja te se projekt obnove odnosi isključivo na tu drugu dilataciju.

(Dilatacija je dio građevine ili konstrukcije odijeljene dilatacijskom reškom ili razdjelnicom radi sprječavanja nepravilnog i proizvoljnog pucanja zbog rastezanja i utezanja pod utjecajem temperaturnih razlika, nejednolikog slijeganja i drugih uzroka.)

Sama građevina je izgrađena 40-tih godina 20. stoljeća s namjenom bolnice, koju je funkciju obavljala do 90-tih godina kad mijenja namjenu u razne javne ili zdravstvene svrhe. Rekonstrukcija objekta dovršena je 2018., a rekonstrukcija je, u konstrukcijskom smislu obuhvaćala dogradnju novog dijela i rekonstrukciju postojećeg. Stari dio građevine, budući je građen prije uvoođenja protupotresnih normi, nije izdržao jakost potresa od 29. prosinca 2020.

Kako stoji u elaboratima i projektima obnove vizualnim preglednom uočena su učestala površinska oštećenja koja variraju od blagih oštećenja do onih  nastalih konstrukcijskim oštećenjem koja znatno povećavaju zahtjevnost sanacije u građevinskim i  obrtničkim radovima.

21_004_DOM_GLINA_ARHITEKTURA

Zgrada je temeljito rekonstruirana i dograđena 2017. godine, kada su proveden i izmjene i dopune na  nosivoj konstrukciji te sveobuhvatni završni građevinski, obrtnički i instalaterski radovi s privođenjem zgrade novoj namjeni.

Zgrada je pretrpjela oštećenja koja su vidljiva kao pukotine u nosivim i pregradnim zidovima. Prema EMS[1]98 klasifikaciji zgradu se može svrstati u III kategoriju oštećenja te se propisuje da se zgrada privremeno ne  koristi.

Oštećenja, prema viđenom, predstavljaju opasnost po globalnu stabilnost zgrade. Sva oštećenja je potrebno sanirati uz, naravno, uklanjanje dijelova žbuke koji su labavi. Potrebno je ojačati nosive zidove kako bi se postigla zadovoljavajuća posmična i fleksijska otpornost zidova.

Zgrada, u zatečenom stanju, nije upotrebljiva za daljnje korištenje dok se ne provedu mjere poboljšanja mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Obzirom na intenzitet oštećenja konstrukcije, ista se mogu podijeliti u dvije kategorije prema EMS-98 klasifikaciji:

 Kategorija III – Značajno do teško oštećenje

 Kategorija II – Umjereno oštećenje

U kategoriju oštećenja III svrstani su oni dijelovi konstrukcije koji su teže oštećeni odnosno imaju velike, razvedene pukotine u većini zidova. Tu ubrajamo obodne zidove u poprečnom smjeru te zidove stubišta kao i zapadni zid muške kupaonice te krajnje dijelove uzdužnih zidova (oštećenja svih nosivih zidova vidljiva su na ranije danim tlocrtima).

U kategoriju oštećenja II svrstani su oni dijelovi konstrukcije koji su manje oštećeni, odnosno iako imaju pukotine u brojnim zidovima širina tih pukotina znatno je manja od onih iz kategorije III. Tu ubrajamo većinu nosivih zidova središnjeg dijela konstrukcije.

Pregradni zidovi su također pretrpjeli oštećenja te su na velikom broju istih vidljive pukotine ali oštećenja tih zidova ne predstavljaju rizik za globalnu stabilnost objekta.

Novoizgrađeni, armirano-betonski dio objekta koji je dilatiran od starog objekta nije pretrpio nikakva vidljiva oštećenja.

Nisu uočeni lomovi ili oštećenja na krovištu i pokrovu, ali je došlo do pomaka cijele konstrukcije krovišta, što treba sanirati pa se do izrade projekta obnove ne može sa sigurnošću utvditi obim potrebnih radova.

Također, na vanjskim nosivim zidovima koji su otkazali (vidljive pukotine na unutarnjoj strani zida) može se očekivati otkazivanje i spojne veze fasade sa zidom. Dio fasadnog platna morat će se skinuti i staviti nanovo prilikom obnove konstrukcije.

Dizalo unutar starog stubišta ne radi i nije ga moguće pokrenuti od potresa, dok je dizalo u novom dograđenom dijelu izvedeno od armiranog betona u ispravnom stanju.

Na temelju provedenog detaljnog pregleda te analize potresne otpornosti postojeće konstrukcije može se dati sljedeća ocjena:

DILATACIJA 1. DOGRADNJA – AB KONSTRUKCIJA

– BEZ OGRANIČENJA KORIŠTENJA

o Neznatna konstruktivna oštećenja i blaga nekonstruktivna oštećenja, kategorija I prema EMS klasifikaciji za AB građevin

o Građevina je pogodna za obnovu i potrebna su samo manji zahvati/popravci nekonstruktivnih elemenata

DILATACIJA 2. REKONSTRUKCIJA – ZIDANA KONSTRUKCIJA

– PRIVREMENO NEKORISTITI

o Umjerena do značajna konstruktivna oštećenja i umjerena do značajna nekonstruktivna oštećenja, kategorija III prema EMS klasifikaciji za zidane građevine

o Građevina je pogodna za obnovu i nužni su zahvati na popravcima i poboljšanju nosive konstrukcije kako bi se sanirala postojeća oštećenja te povečala razina potresna otpornost građevine (prvenstveno se to odnosi na poprečne nosive zidove od opeke na etažama prizemlja, 1. I 2. Kata)

Zgrada se sastoji od 2 dilatacije. Dilatacija 1 ima samo manja nekonstruktivna oštećenja i dozvoljena je njena uporaba. Dilatacija 2 ima konstruktivna oštećenja i privremeno je neupotrebljiva.

21_004_DOM_GLINA_ProjektPojacanja

Ovim projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade obrađena je samo sanacija dilatacije 2.

Za potrebe sanacije konstruktivnih dijelova zgrade propisanih u građevinskom projektu je izvesti radove uklanjanja nekonstruktivnih slojeva te vraćanje istih nakon izvedbe sancije konstrukcije.

Vizualnim pregledom i otvaranjem slojeva podova i slojeva spuštenih stropova na par mjesta vidljivo je da rekonstrukcija građevine nije u cijelosti izvedna prema nacrtima.

Izmjene u odnosu na nacrte nemaju ujtecaj na temeljne zahtjeve za građevinu.

Zbog razlike u nacrtima glavnog i izvedbenog projekta u odnosu na izvedeno stanje slojevi međukantih konstrukcija koji se izvode nakon radova konstruktivne sancije i ojačanja samo su pretpostavljeni prema pregledanim mjestima.

Isto tako, tijekom radova moguće je naići na nepredvidljive izmjene i situacije koje nisu bile evidentirane projektom dokumentacijom rekonstrukcije te posljedično niti ovim projektom cjelovite obnove i troškovnikom radova koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Nakon izvedenih radova konstruktivne sancije, te paralelno s završnim obrtničkim radovima potrebno je vratiti prethodno demonitranu opremu, spojiti ju na sustave instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije) te pustiti u rad.

Ojačanje zidova predviđeno je u punoj visini etaže, do međukatne konstrukcije. Potrebno je u širini cca 1,0 m od zida ukloniti slojeve spuštenog stropa, ploče protupožarnog stropa te mineralne vune.

Građevinskim projektom predviđeno je proširenje temeljnih traka za zidove ojačane torkretiranjem. Za te radove potrebno je unutar građevine ukloniti slojeve poda prizemlja, uključivo temeljnu konstrukciju u širini od cca 1,5 m od zida koji se ojačava.

S vanjske strane potrebno je ukloniti slojeve asfalta, zemlje i šljunka u zoni ojačanja temelja, isto u širini od 1,5 m od zida.

Na mjestima uklanjanja slojeva međukatne konstukcije, a gdje je izvedna ab tlačna ploča, izvode se slojevi po principu kao postojeći, a do razine okolnog poda.

Izvodi se protupožarni strop sa slojem mineralne vune (prema postojećem stanju) te spušteni stop od gipskartonskih ploča ili mineralnih ploča u rasteru 60×60 cm. Sve prema postojećem stanju.

Planirani završetak radova je sredinom ožujka 2023. godine.

(Tekst potpomognut sredstvima iz Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Sisačko-moslavačku županiju u 2022. godini.)

Zadnje novosti
Ostale novosti