Naslovnica Vijesti Sisak Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone...

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug. Javna rasprava traje 15 dana, započinje 24. kolovoza, a završava 7. rujna 2020. godine.

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Gajeva ulica 2a, radnim danom od 8 do 16 sati. Uvid u Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Siska.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu raspravu održat će se dana 27. kolovoza 2020. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Sisak, Rimska ulica 26.

Tvrtka MC Čišćenje d.o.o. je u ožujku 2020. godine pokrenula inicijativu za izmjene navedenog plana, sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju. Tvrtka MC Čišćenje vlasnik je k.č. 1851/2 i 1851/3 k.o. Novi Sisak, koje se nalaze unutar
obuhvata plana, a preko kojih su ucrtani industrijski željeznički kolosijeci koji predstavljaju ograničenje za gradnju i korištenje predmetnih čestica. U pismu namjere upućenom Gradu Sisku predloženo je da Grad Sisak pokrene izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug kako bi se na zemljištu u njihovom vlasništvu otklonila navedena ograničenja za gradnju. Na terenu navedeni kolosijeci više ne postoje.

Uz zahtjev je dostavljeno i očitovanje tvrtke ABS Sisak d.o.o. od 18. studenoga 2019. koji su vlasnici kolosijeka na području gospodarske zone „Sisak-jug“. U očitovanju je navedeno kako ABS Sisak d.o.o. „nema namjeru vraćati u upotrebu napuštene i uklonjene trase željezničkog kolosijeka koje su prolazile
preko k.č. 1851/2 i k.č. 1851/3 k.o. Novi Sisak“ te kako su suglasni s predloženim izmjenama Plana.

Tvrtka MC Čišćenje je predložila i da u skladu s člankom 167. Zakona o prostornom uređenju u cijelosti financiraju navedene izmjene Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug.

Tijekom izrade nacrta prijedloga plana zaprimljena je i inicijativa tvrtke C.I.O.S. Grupacija koji su zatražili uklanjanje dijela ucrtanih željezničkih kolosijeka sa čestica u vlasništvu Grupacije. Radi se o kolosijecima na katastarskim česticama k.č. 1841/6, 1843/1 te 1853/1, 1853/4 i 1853/2 k.o. Novi Sisak.

I inicijator izmjena (tvrtka MC Čišćenje) i nositelj izrade složili su se s navedenom inicijativom. Ista je u skladu s ciljevima i programskim polazištima navedenima u odluci o izradi plana.

Tijekom izrade nacrta prijedloga plana održan je niz radnih sastanaka na kojima su sudjelovali
predstavnici izrađivača plana, Grada Siska, tvrtke MC Čišćenje, tvrtke C.I.O.S. Grupacija te tvrtke ABS Sisak koja je vlasnik i upravlja industrijskim željezničkim kolosijecima na području Gospodarske zone Sisak-jug.

Na sastancima je zaključeno sljedeće:
– tvrtka MC Čišćenje i tvrtka ABS Sisak slažu se s prijedlogom izmjena trasa željezničkih pruga u zoni čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje, uz uvjet da se ostvari kontinuitet i povezivanje
prema kolosijecima južno od navedene čestice;
– kako bi se osiguralo tehnički korektno rješenje korigiranog kolosijeka prema jugu, biti će potrebno ostvariti prijelaz dijela kolosijeka preko manjeg dijela čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje (jugoistočni ugao);
– na česticama k.č. 1841/6, 1843/1 (u istočnom dijelu obuhvata plana, vlasništvo CIOS Grupacije) u planu će se brisati istočni kolosijek (koji više ni ne postoji na terenu), dok zapadni kolosijek s nedavno izvedenim spojem ostaje;
– na k.č. 1853/1, 1853/4 i 1853/2 (također u vlasništvu CIOS Grupacije) u planu će se brisati veći dio kolosijeka koji prolazi istočnim dijelom čestica. U sjevernom dijelu potrebno je ostaviti
kolosijek u duljini cca 100 m od skretnice. Spojni kolosijeci prema građevinama na navedenim česticama također će se brisati u planu.
– sjevernim dijelom k.č. 1853/1 treba proći spojni kolosijek kako bi se osigurala dva kolosiječna pristupa do građevine na k.č. 1808/11 k.o. Novi Sisak. Navedeni kolosijek načelno će prolaziti
postojećim trasama uz dodatak novog spoja prema planiranoj devijaciji kojom se izbjegava prolazak preko čestice u vlasništvu tvrtke MC Čišćenje.
– revidirani su i drugi kolosijeci ucrtani na području Gospodarske zone Sisak jug te su na zahtjev tvrtke ABS Sisak označeni glavni kolosijeci koje je planom potrebno zadržati. Dio kolosijeka je
brisan budući da na terenu ne postoje niti postoji potreba za planskom rezervacijom njihovih koridora.

Ukupno je na području obuhvata plana brisano 4.037 m industrijskih željezničkih kolosijeka, temeljem zahtjeva tvrtki MC Čišćenje, C.I.O.S. Grupacija i ABS Sisak.

Dodano je 6.117 m kolosijeka, uglavnom temeljem zahtjeva tvrtke ABS Sisak te kao posljedica činjenice da je tehničkim rješenjem zbog ukidanja pojedinih kolosijeka bilo potrebno planirati dodatne spojeve u postojećoj mreži kolosijeka.
Za dio kolosijeka u duljini 330 m zamijenjen je planski znak iz „alternativna trasa“ u „postojeći kolosijeci“, budući da su u međuvremenu ti kolosijeci izgrađeni i u funkciji, stoji u detaljima Izmjena.

Komentirajte