Naslovnica Vijesti SMŽ Državna revizija utvrdila nepravilnosti u radu Sisačko-moslavačke županije – i upozorila...

Državna revizija utvrdila nepravilnosti u radu Sisačko-moslavačke županije – i upozorila na zaduženost

Državna revizija objavila je izvještaj o provedenoj reviziji poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2018. u kojem je evidentirala brojne nepravilnosti u radu.

Problemi sa zaduženosti, umanjivanje gubitaka na kraju godine, nepridržavanje zakona i pravilnika o javnoj nabavi, nenamjensko trošenje novca i nepostojanje podataka o tome tko i kako koristi dio službenih automobila – samo su najveće nepravilnosti koje je revizija utvrdila. 

Riječ je zasigurno o najlošijem nalazu revizije za neku jedinicu lokalne samouprave u našoj županiji od vremena Marine Lovrić Merzel, te je logično pitanje hoće li se određenim nepravilnostima pozabaviti i državno odvjetništvo.

Pa krenimo redom. 

Najvažniji nalaz revizije je kako je Sisačko-moslavačka županija, unatoč pokušajima da se to relativizira u izjavama dužnosnika, u nezavidnom financijskom stanju. Ovime su potvrđene naše informacije o kašnjenju s plaćanjem mnogim dobavljačima, ali i ustanovama. Revizija je utvrdila da je manjak proračuna, sa zadnjim danom 2018., uključujući preneseni manjak, veći od 60 milijuna kuna (gotovo trećina godišnjeg proračuna same županije) iako ga je županija prikazala 16,6 milijuna kuna manjim, ne unijevši u njega sve obveze. Što je Državna revizija primjetila i otkrila.

Državna revizija u svom izvještaju izričito zahtijeva rješavanje tog problema. Citat:

S obzirom na visinu manjka prihoda i primitaka u 2018. i preneseni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju, predlaže se planirati pokriće manjka prihoda i primitaka sukcesivno kroz više proračunskih godina. Pri tom je potrebno sastaviti analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, donijeti mjere za pokriće manjka prihoda i podmirenje dospjelih obveza te akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, osobom zaduženom za praćenje) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom. Na potrebu donošenja navedenih mjera upućuje i Ministarstvo financija u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021.

Slijedom navedenog pri planiranju rashoda i izdataka odnosno preuzimanju novih obveza u idućim proračunskim razdobljima, Županija treba voditi brigu o već preuzetim i mogućim obvezama kako ne bi bilo dovedeno u pitanje obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije. “

Obzirom da se ni u 2019. nije ništa učinilo da se to riješi, a krajem 2019. Županijska skupština je donijela odluku o kratkotrajnom zaduženju Županije do 25 milijuna kuna, očito o nekom akcijskom planu smanjenja gubitaka nema ni riječi, a dugovi županije i dalje rastu. Iz obračuna proračuna za prvu polovicu 2019. vidljivo je kako su nepodmirene dospjele obveze Županije u samo godini dana porasle sa 11,9 na 28, 5 milijuna kuna, a nepodmirene dospjele obveze županijskih ustanova su u godini dana narasle sa 113 na 183,6 milijuna kuna. Sve to ne računajući dugoročna zaduženja koja još nisu sigla na naplatu. Dakle riječ je isključivo o trenutačnim dospjelim neplaćenim obvezama, koje navode dokumenti izrađeni u samoj Županiji i usvojeni na Županijskoj skupštini.

I sve primjedbe Državne revizije u Županiji su priznali, nisu ih negirali, a ima ih mnogo.

Citat

U poslovnim knjigama nisu evidentirani rashodi i obveze za usluge razminiranja koji su nastali u 2018. u iznosu 16.661.459,00 kn, što je utjecalo na visinu rashoda, obveza i rezultat poslovanja iskazan u financijskim izvještajima. Potraživanja od naknade za koncesiju za obavljanje zdravstvene službe i lovozakupnine nisu evidentirana u poslovnim knjigama

Dio prihoda u iznosu 5.689.946,00 kn (prihodi od lovozakupnine i naknade za koncesiju prava lova u iznosu 4.815.122,00 kn, razne pomoći u iznosu 726.928,00 kn i donacija u iznosu 147.896,00 kn) nije utrošen za propisane namjene nego za druge proračunske potrebe. Također, Županija je primila predujam u ukupnom iznosu 3.507.861,00 kn za projekt edukativno prezentacijskog centra i za razminiranje minsko zagađenih površina za koje u 2018. nisu evidentirani rashodi, a stanje novčanih sredstava Županije koncem 2018. iznosi 1.110.216,00 kn, iz čega proizlazi da dio sredstava u 2018. nije utrošen namjenski.

Manjak prihoda i primitaka za 2018. iskazan je u iznosu 22.832.942,00 kn, preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 20.849.746,00 kn te je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iskazan u iznosu 43.682.688,00 kn (22,3 % prihoda i primitaka ostvarenih u 2018.). Izmjenama proračuna za 2018., Županija je planirala pokriti preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijih godina u 2018. što nije ostvareno, nego je i za 2018. ostvaren manjak prihoda i primitaka. Obveze (bez naplaćenih prihoda budućih razdoblja) su iskazane u iznosu 85.237.843,00 kn od čega su dospjele obveze iskazane u iznosu 16.692.688,00 kn. Mjere za pokriće manjka prihoda odnosno podmirenja dospjelih obveza nisu učinkovite. Županija je trgovačkom društvu u vlasništvu (razvojna agencija), prema ugovoru o nepovratnoj financijskoj potpori, prenijela 3.504.000,00 kn za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene.

Razvojna agencija nije izvješćivala Županiju o utrošku sredstava na način kako je utvrđeno ugovorom. Razvojna agencija je dostavila Županiji izvješće za prvo tromjesečje 2018. i završno izvješće za 2018., ali bez obvezne popratne dokumentacije (ugovori i računi o izvršenim poslovima) i nakon ugovorenog roka za dostavu. Izviješća za drugo, treće i četvrto tromjesečje, nisu dostavljena.

Ovdje se upućuje i na nepravilnosti u opravdanju novca koje je Županija dala Razvojnoj agenciji SIMORA, jer unatoč obvezi, iz SIMORE nisu objasnili kako su utrošili novac poreznih obveznika.

Kako navodi Dražvna revizija SIMORA je dužna za sredstva koja su joj prenesena voditi odvojeno knjigovodstvo, sredstva koristiti namjenski za troškove navedene ugovorom te Županiji dostavljati u utvrđenim rokovima tromjesečna izvješća na propisanom obrascu s priloženim ugovorima i računima o izvršenim poslovima. U slučaju da razvojna agencija ne podnese izvješće u skladu ugovorenim obveznim sadržajem i rokovima, dužna je vratiti doznačena sredstva uz obračunate zakonske zatezne kamate u proračun Županije. To Županija od SIMORE nikada nije zatražila.

Također, novac ubiran od lovozakupnina, utrošen je u nenamjenske svrhe. Iako se dio mora vratiti lovačkim društvima kako doznajemo to nije učinjeno. Kašnjenja prema lovačkim društvima u podmirenju obveza koje županija prema njima ima su značajna, a novac koji je u proračunu postojao za to potrošen je za druge svrhe. 

Osim financijskih problema, Revizija je pronašla i problem sa evidencijom korištenja službenih automobila. Županija je krajem 2018. godine imala 10 službenih automobila, a za dva od tih 10 nisu postojali podaci tko ih i zašto vozi.

Citat:

Županija je koncem 2018. imala deset službenih vozila. Za vozila se vode putni radni listovi koji se zaključuju i ovjeravaju mjesečno. Putni radni listovi za dva službena vozila ne sadrže podatke o datumu putovanja, broju putnog naloga (za putovanja udaljenosti veće od 30 km od sjedišta Županije), imenu i prezimenu vozača, stanju brojila u kilometrima prije polaska i nakon povratka, vremenu polaska i povratka, relaciji, broju osoba koje se prevoze u vozilu, troškovima nastalih u vremenu putovanja (uzimanje goriva, pranje, drugo) i potpis vozača te se ne može potvrditi tko je i za koje potrebe koristio službeno vozilo i jesu li troškovi nastali korištenjem vozila opravdani.”

Uz sve to više od milijun kuna utrošenih na nabavu opreme i usluga nisu provedeni u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, nije tražen potreban broj ponuda ili sama ponuda, nisu ustrojena stručna povjerenstva, itd.

Citat iz nalaza Državne revizije:

Kod pojedinih postupaka jednostavne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 1.016.576,00 kn nisu poštivane procedure propisane Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Pojedine postupke nabave nije provodilo stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave, a u pojedinim postupcima, kada su nabavu provodili službenici nadležnog upravnog odjela, službenici nisu potpisali izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa. Prema odredbama članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, za nabavu procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn za robe i usluge odnosno od 500.000,00 kn za radove, provodi stručno povjerenstvo za provedbu nabave. Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva donosi župan, a odluka obavezno sadrži naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, podatke o stručnom povjerenstvu i njihove obveze i ovlasti. Prema odredbama članka 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, o sukobu interesa se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Odredbama članka 80. Zakona o javnoj nabavi je propisano da su predstavnici naručitelja obvezni potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Pojedine usluge su nabavljene izravno bez upućivanja poziva gospodarskim subjektima na dostavu ponuda i pribavljanja ponuda gospodarskih subjekata. Prema odredbama članaka 6. i 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u postupcima nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn i u postupcima nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje od 100.000,00 kn, poziv na dostavu ponuda upućuje se najmanje trojici gospodarskih subjekata po vlastitom izboru, elektroničkim sredstvima komunikacije, iznimno i drugim sredstvima komunikacije na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom).

Kod postupaka nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn poziv mora sadržavati najmanje naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave iz plana nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti razloge poništenja, rok za dostavu ponude, način dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju, adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija, kontakt osoba, broj telefona i adresu elektroničke pošte i datum objave poziva na mrežnim stranicama, a ukoliko u skladu s predmetom nabave i otvorenosti tržišne utakmice nisu poznata najmanje tri ponuditelja, poziv za dostavu ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Ovisno o prirodi predmeta nabave, poziv se u određenim slučajevima može uputiti i najmanje jednom gospodarskom subjektu. Za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

Državni ured za reviziju nalaže imenovati stručno povjerenstvo za provedbu postupaka nabave, potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, poziv na dostavu ponuda uputiti gospodarskim subjektima te pribaviti ponudu gospodarskog subjekta u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.” – stoji u nalazu državne revizije.

Kao što se vidi iz izvještaja Državne revizije odgovorni u Sisačko-moslavačkoj županiji nisu negirali niti jednu od upućenih primjedbi revizije.

 

 

Komentirajte