Naslovnica Objave Ponuda za KO Blinja i Petkovac

Ponuda za KO Blinja i Petkovac

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Kupska 4, MBS: 080517105, OIB: 13148821633 ( dalje u tekstu : Ponuditelj ), zastupan po punomoćniku, odvjetniku Vinku Knezoviću iz Zagreba, Vinogradska cesta 1/II po posebnoj punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3 pod brojem OV-9788/15, sukladno članku 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/2014), (dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

 

PONUDU

 

svagdašnjim vlasnicima nekretnina za nepotpuno izvlaštenje Nekretnina uspostavom stvarne služnosti radi izgradnje dalekovoda upisanih u k.o. Blinja i k.o. Petkovac

I. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, (dalje u tekstu: HOPS) namjerava radi izgradnje priključnog dalekovoda DV 2×220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor riješiti imovinskopravne odnose sa vlasnicima nekretnina na toj trasi, odnosno ako to ne uspije sporazumno s njima, pokrenuti postupak izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Navedeni zahvat obuhvaća izgradnju priključnog dalekovoda za područje Grada Siska, Općine Sunja i Grada Petrinje na katastarskim česticama u katastarskim općinama Budaševo-Topolovac, Crnac, Donje Komarevo, Blinjski kut, Bestrma, Mađari, Letovanci, Stražbenica, Petkovac i Blinja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-350-05/12-01/226, Urbroj: 531-05-1-13-17 od 02.12.2013.g. te građevinskoj dozvoli izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-361-03/13-01/283, Urbroj: 531-06-2-1-1467-14-26 od 20.11.2014.g. dozvoljeno je investitoru HOPS d.o.o., izgraditi priključni dalekovod DV 2×200 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor na način kako je to ucrtano u istim dozvolama i prilozima.

 

Sukladno odredbi čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je objaviti ponudu vlasnicima nekretninama objavljenu u dnevnom tisku ili na drugi način javnog priopćavanja.

 

Sukladno čl.4. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14) utvrđen je interes Republike Hrvatske za izgradnju energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje.

II. Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom stvarne služnosti dalekovoda u k.o. Blinja i k.o. Petkovac obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

 

Katastarske čestice upisane u k.o. Blinja

k.č.br.: 1, 3/4, 4/1, 4/2, 8/1, 9, 10, 18, 19/1, 19/2, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/7, 887/1, 897, 938/1, 938/2, 940/1, 942/1, 943/1, 944/1 (po katastru dio kč. br. 944), 944/2 (po katastru dio kč. br. 944), 945/1, 945/2, 945/4, 946/2, 947/2, 954/4, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 992, 998, 1013, te

 

Katastarske čestice upisane u k.o. Petkovac

k.č.br.: 295/1, 296/3, 317, 318, 319, 320, 321, 322/1, 326, 330, 331/1, 331/2, 347/3, 347/4, 352, 353, 355/2, 356, 357, 358, 359, 360/2, 374, 376 (po katastru kč.br 376/1).

 

 

III.   

  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima gore navedenih nekretnina, naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost poljoprivrednog zemljišta u k.o. Blinja sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku Marijanu Matokanoviću iz studenog 2014. godine i to:

 

 

 

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA U KOJEM DIJELU PARCELE PROLAZI DALEKOVOD

CIJENA

k.č.br. 1

125 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad 750,00 kn

k.č.br. 3/4

144 m2

110 m2

Za stupno mjesto br. 47 i zračni koridor u smjeru istok – zapad

4.320,00 kn

660,00 kn

Sveukupno: 4.980,00

k.č.br. 4/1

377 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad

2.262,00 kn 

k.č.br. 4/2

480 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad

2.880,00 kn

k.č.br. 8/1

390 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad

2.340,00 kn

k.č.br. 9

114 m2

za zračni koridor u južnom rubu parcele, u smjeru istok – zapad

684,00 kn
k.č.br. 10 101 m2 za zračni koridor u južnom rubu parcele, u smjeru istok – zapad

606,00 kn

k.č.br. 18

705 m2 za zračni koridor u južnom rubu parcele, u smjeru istok – zapad

4.230,00 kn

k.č.br. 19/1

228 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, u smjeru istok – zapad

1.368,00 kn

k.č.br. 19/2

384 m2 za zračni koridor po sredini parcele u smjeru istok – zapad

2.688,00 kn

k.č.br. 21

14 m2 za zračni koridor u južnom kutu parcele

200,00 kn

k.č.br. 22

722 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, u smjeru istok – zapad

4.332,00 kn

k.č.br. 23

674 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, u smjeru istok – zapad

4.044,00 kn

k.č.br. 24/1

345 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad sjevernim rubom parcele

2.070,00 kn

k.č.br. 24/2

215 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad sjevernim rubom parcele

1.290,00 kn

k.č.br. 24/4

82 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom kutu parcele, u smjeru istok – zapad

492,00 kn

k.č.br. 25/4

969 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom dijelu parcele, u smjeru istok – zapad

5.814,00 kn

k.č.br. 24/7

373 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, u smjeru istok – zapad

2.238,00 kn

k.č.br. 887/1

144 m2

64 m2

za stupno mjesto br. 62A i za zračni koridor u jugoistočnom dijelu parcele u smjeru sjever –  jug

4.320,00 kn

384,00 kn

Sveukupno: 4.704,00 kn

k.č.br. 897

34 m2 za zračni koridor u jugoistočnom dijelu parcele

204,00 kn

k.č.br. 938/1

118 m2 za zračni koridor u polovičnom dijelu parcele

826,00 kn

k.č.br. 938/2

144 m2

182 m2

 

za stupno mjesto br. 63A i za zračni koridor u sjeveroistočnom dijelu parcele

4.320,00 kn

1.092,00 kn

Sveukupno: 5.412,00 kn

k.č.br. 940/1

544 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele

3.264,00 kn

k.č.br. 942/1

939 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno

5.634,00 kn

k.č.br. 943/1

105 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom rubu parcele

630,00 kn

k.č.br. 944

9 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom vrhu parcele

200,00 kn

k.č.br. 945/1

1238 m2

 

za zračni koridor uz jugoistočni rub parcele, poprečno

7.428,00 kn

k.č.br. 945/2

70 m2

452 m2

za dio stupnog mjesta br. 49 i za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno

2.100,00 kn

2.712,00 kn

Sveukupno: 4.812,00 kn

k.č.br. 945/4

144 m2 za zračni koridor u rubu sjevernog dijela, poprečno

864,00 kn

k.č.br. 946/2

259 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno, koso u odnosu na rub parcele

1.554,00 kn

k.č.br. 947/2

223 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, poprečno u polovici

1.338,00 kn

k.č.br. 954/4

159 m2 za zračni koridor u južnom kutu parcele

954,00 kn

k.č.br. 955/1

24 m2 za zračni koridor u jugoistočnom dijelu parcele, rubno

200,00 kn

k.č.br. 955/2

121 m2 za zračni koridor u jugoistočnom dijelu parcele, rubno

726,00 kn

k.č.br. 956

1247 m2 za dva kraka zračnog koridora, jedan rubno u jugoistočnom dijelu parcele i drugi koso u polovici

8.729,00 kn

k.č.br. 957

74 m2

210 m2

za dio stupa br. 49 i za zračni koridor koji se račva u tri dijela od stupa

2.220,00 kn

1.470,00 kn

Sveukupno: 3.690,00

k.č.br. 958

668 m2

za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno

4.008,00 kn

k.č.br. 959 214 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno

1.284,00 kn

 

 

  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost poljoprivrednog zemljišta u k.o. Petkovac sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku Marijanu Matokanoviću iz studenog 2014. godine i to:

 

k.č.br. 295/1 9 m2 za zračni koridoru u samom vrhu parcele 200,00 kn
k.č.br. 296/3 1449 m2 za zračni koridor u smjeru sjeveroistok – jugozapad 8.694,00 kn
k.č.br. 317 159 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele 954,00 kn
k.č.br. 318 938 m2 za zračni koridor u smjeru istok – zapad u sjevernom dijelu parcele 5.628,00 kn
k.č.br. 319 162 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele 972,00 kn
k.č.br. 320 306 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele 1.836,00 kn
k.č.br. 321 1291 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele 7.746,00 kn
k.č.br. 322/1 144 m2

464 m2

za stupno mjesto br. 48 i za zračni koridor u polovici parcele 4.320,00 kn

2.784,00 kn

Sveukupno: 7.104,00 kn

k.č.br. 326 186 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom kutu parcele 1.116,00 kn
k.č.br. 330 246 m2

 

za zračni koridor u smjeru sjever – jug 1.476,00 kn
k.č.br. 331/1 500 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 3.000,00 kn
k.č.br. 331/2 306 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 1.836,00 kn
k.č.br. 347/3 32 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 200,00 kn
k.č.br. 347/4 92 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 552,00 kn

 

k.č.br. 352 110 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 660,00 kn

 

k.č.br. 353 25 m2 za zračni koridor u smjernom vrhu parcele 200,00 kn
k.č.br. 355/2 399 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 2.394,00 kn

 

k.č.br. 356 675 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 4.050,00 kn

 

k.č.br. 358 331 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 1.986,00 kn

 

k.č.br. 357 386 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 2.316,00 kn

 

k.č.br. 359 308 m2 za zračni koridor u smjernom vrhu parcele 1.848,00 kn

 

k.č.br. 360/2 464 m2 za zračni koridor u smjeru sjever – jug 2.784,00 kn

 

 

 

IV. Pozivaju se svagdašnji vlasnici i suvlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude, preko čijih dijelova nekretnina se planira izgradnja priključnog dalekovoda DV 2×220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor, da se radi sporazumnog osnivanja prava služnosti u korist HOPS d.o.o. na dijelovima nekretnina preko kojih se planira gradnja navedenog dalekovoda, u roku od 15 dana od dana objave ponude, jave u odvjetnički ured odvjetnika Vinka Knezovića pisanim putem na adresu Zagreb, Vinogradska cesta 1, telefonom na broj 01/3777 – 708, telefaxom na 01/3777 – 002 ili na email : odvjetnikvinkoknezovic@email.t-com.hr.

V. Sa vlasnicima nekretnina iz točke III. ove ponude, a koji prihvate ponudu, sklopiti će se Ugovor o osnivanju prava služnosti za nekretninu u vlasništvu svagdašnjeg vlasnika te će se istim za korist HOPS d.o.o. zasnovati pravo služnosti u svrhu izgradnje, održavanja i imanja dalekovoda DV 2×220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor uz naknadu naznačenu u ovoj ponudi.

VI. Prilikom sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti svagdašnji vlasnik nekretnine u obvezi je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, karticu tekućeg računa, dokumentaciju kojom dokazuje pravo vlasništva ako nije upisano u zemljišne knjige (npr. rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ili darovni ugovor i sl,) te posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ukoliko svagdašnjeg vlasnika nekretnine zastupa punomoćnik.

 

VII. Naknada predložena u ovoj ponudi biti će isplaćena vlasniku nekretnina iz točke III. ove ponude u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o osnivanju prava služnosti.

 

VIII. Vlasnik nekretnine će potpisom Ugovora dopustiti Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. stupanje u posjed poslužne nekretnine duž trase dalekovoda za vrijeme dok traje izgradnja dalekovoda sukladno pravomoćnoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli kao i radi redovitog i izvanrednog održavanja nakon izgradnje.

IX. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe čl.31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014).

X. Ukoliko vlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude u navedenom roku ne odgovore da prihvaćaju ovu ponudu, HOPS d.o.o., će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/2014).

 

 

U Zagrebu, 26. lipnja 2015. godine

 

HOPS d.o.o. po pun.

Dokumenti:

Opća ponuda Petkovac i Blinja

Punomoć Petkovac, Blinja

Komentirajte