Naslovnica Objave Ponuda – K.O. Donje Komarevo

Ponuda – K.O. Donje Komarevo

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Kupska 4, MBS: 080517105, OIB: 13148821633 ( dalje u tekstu : Ponuditelj ), zastupan po punomoćniku, odvjetniku Vinku Knezoviću iz Zagreba, Vinogradska cesta 1/II po posebnoj punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3 pod brojem OV-5511/15, sukladno članku 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/2014), (dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

 

PONUDU

svagdašnjim vlasnicima nekretnina za nepotpuno izvlaštenje Nekretnina uspostavom stvarne služnosti radi izgradnje dalekovoda upisanih u k.o. Donje Komarevo

 

 

I. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, (dalje u tekstu: HOPS) namjerava radi izgradnje priključnog dalekovoda DV 2×220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor riješiti imovinskopravne odnose sa vlasnicima nekretnina na toj trasi, odnosno ako to ne uspije sporazumno s njima, pokrenuti postupak izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Navedeni zahvat obuhvaća izgradnju priključnog dalekovoda za područje Grada Siska, Općine Sunja i Grada Petrinje na katastarskim česticama u katastarskim općinama Budaševo-Topolovac, Crnac, Donje Komarevo, Blinski kut, Bestrma, Mađari, Letovanci, Stražbenica, Petkovac i Blinja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-350-05/12-01/226, Urbroj: 531-05-1-13-17 od 02.12.2013.g. te građevinskoj dozvoli izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-361-03/13-01/283, Urbroj: 531-06-2-1-1467-14-26 od 20.11.2014.g. dozvoljeno je investitoru HOPS d.o.o., izgraditi priključni dalekovod DV 2×200 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor na način kako je to ucrtano u istim dozvolama i prilozima.

Sukladno odredbi čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je objaviti ponudu vlasnicima nekretninama objavljenu u dnevnom tisku ili na drugi način javnog priopćavanja.

Sukladno čl.4. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14) utvrđen je interes Republike Hrvatske za izgradnju energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje.

II. Ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom stvarne služnosti dalekovoda u k.o. Donje Komarevo obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

k.č.br.: 120/1, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 177, 178/1, 178/2, 184, 185/1, 185/2, 185/3, 189, 191, 194/3, 194/4, 198/1, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 200, 201/1, 352/2, 352/4, 352/5, 352/6, 352/45, 352/47, 352/49, 352/54, 352/55, 357/1, 357/2, 380/1, 380/3, 381/1, 389/1, 389/2, 389/3, 390/4, 390/8, 390/9, 390/30, 390/31, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395/2, 395/3, 395/4, 396/3, 397, 473/1, 473/2, 474/4, 488/1, 488/2, 488/4, 488/5, 489/1, 489/2, 490/3, 490/4, 491/3, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 495/5, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 501/1, 502/1, 513/1, 515/1, 515/2, 558/3, 558/4, 558/5, 559, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 563/1, 563/2, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/3, 665/1, 666/1, 666/2, 668, 669/1, 669/2, 669/3, 670/1, 670/2, 672, 673.

 

III. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima gore navedenih nekretnina, naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost poljoprivrednog zemljišta u k.o. Donje Komarevo sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku Marijanu Matokanoviću iz svibnja 2014. godine i to:

 

 

BROJ KATASTARSKE ČESTICE

POVRŠINA U KOJEM DIJELU PARCELE PROLAZI DALEKOVOD

CIJENA

k.č.br. 120/1

223 m2 za zračni koridor u južnom vrhu parcele neposredno do uvratine, koso

1.784,00 kn

k.č.br. 120/3

366 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, poprečno, koso 2.928,00 kn
k.č.br. 120/4 190 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, poprečno, koso

1.520,00 kn  

k.č.br. 120/5

356 m2 za zračni koridor preko parcele, poprečno, koso 2.848,00 kn
k.č.br. 120/6 342 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, poprečno, koso

2.736,00 kn

k.č.br. 120/7

135 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, poprečno, koso 1.080,00 kn
k.č.br. 120/8 114 m2 za zračni koridor u južnom dijelu parcele, poprečno, koso

912,00 kn

k.č.br. 177

1384 m2 za zračni koridor u jugozapadnom dijelu parcele, koso 13.840,00 kn
k.č.br. 178/1 550 m2 za zračni koridor u jugozapadnom dijelu parcele, poprečno, koso

5.500,00 kn

k.č.br. 178/2

44 m2    za zračni koridor u sjevernom vrhu parcele u samoj uvratini 352,00 kn 
k.č.br. 184 885 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom dijelu parcele, poprečno, koso

8.850,00 kn

 

k.č.br. 185/1

144 m2274 m2 za stupno mjesto br 22. i za zračni koridor u sjeverozapadnom dijelu parcele, poprečno 4.320,00 kn 2.740,00 kn 

Sveukupno 7.060,00 kn

k.č.br. 185/2 217 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno

1.736,00 kn

k.č.br. 185/3

70 m2 za zračni koridor u sjevernom vrhu parcele, poprečno 560,00 kn
k.č.br. 189 2092 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, uzdužno, koso

20.920,00 kn

k.č.br. 191

1006 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno, koso 10.060,00 kn
k.č.br. 194/3 115 m2 za zračni koridor u samom istočnom vrhu parcele, na uvratini

920,00 kn

k.č.br.194/4

522 m2 za zračni koridor u istočnom vrhu parcele, neposredno do uvratine poprečno, koso 4.176,00 kn
k.č.br. 198/1 925 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno, koso

7.400,00 kn

k.č.br. 198/2

146 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno, koso

1.168,00 kn

k.č.br. 198/3

151 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno, koso

1.208,00 kn

k.č.br. 199/1

262 m2 za zračni koridor u blizini polovice parcele, poprečno, koso

2.096,00 kn

k.č.br.199/2 284 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno, koso 2.272,00 kn

k.č.br. 199/3

96 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno, koso

768,00 kn

k.č.br. 200

489 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno, koso 3.912,00 kn
k.č.br. 199/4 45 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno, koso

360,00 kn

k.č.br.201/1

144 m2156 m2 za stupno mjesto br 23. i za zračni koridor u sjeverom kutu parcele neposredno do uvratine, poprečno 4.320,00 kn 

1.248,00 kn 

Sveukupno

5.568,00 kn

k.č.br.352/45 464 m2 za zračni koridor u južnom kutu parcele, neposredno do uvratine, koso

3.712,00 kn

k.č.br.352/47

144 m2956 m2 za stupno mjesto br.21 i za zračni koridor u jugozapadnom dijelu parcele, poprečno, koso 4.320,00 kn 

9.560,00 kn 

Sveukupno

13.880,00 kn

k.č.br. 352/49 959 m2 za zračni koridor u sjevernom dijelu parcele, poprečno, koso

9.590,00 kn

k.č.br. 352/54

501 m2 za zračni koridor u sjevernom kutu parcele, poprečno, koso 4.008,00 kn
k.č.br.352/55 265 m2 za zračni koridor u sjevernom kutu parcele, poprečno, koso

2.120,00 kn

k.č.br.357/1

517 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno 4.136,00 kn
k.č.br.357/2 329 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, neposredno do uvratine, poprečno

2.632,00 kn

k.č.br.380/3

5 m2478 m2 za dio stupnog mjesta br.20i za zračni koridor u polovičnom dijelu parcele

150,00 kn

4.780,00 kn

Sveukupno

4.930,00 kn

k.č.br.381/1

95 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, koso

950,00 kn

k.č.br. 389/1

225 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele uz uvratinu

1.800,00 kn

k.č.br.389/2

54 m2351 m2 za dio stupnog mjesta br.19,i za zračni koridor u istočnom dijelu parcele neposredno do uvratine, poprečno

1.620,00 kn

3.510,00 kn 

Sveukupno

5.130,00 kn

k.č.br.389/3

90 m2286 m2 za dio stupnog mjesta br. 19i za zračni koridor u istočnom dijelu neposredno do uvratine parcele u kutu, poprečno 2.700,00 kn 

2.860,00 kn

Sveukupno

5.560,00 kn

k.č.br.390/4 838 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno, koso

6.704,00 kn

k.č.br. 390/8

6 m2 za zračni koridor po uvratini parcele 200,00 kn
k.č.br. 390/9 1615 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno

12.920,00 kn

k.č.br. 390/30

128 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele neposredno do međe, uzdužno 1.024,00 kn
k.č.br.390/31 460 m2 za zračni koridor dijagonalno preko parcele

3.680,00 kn

k.č.br. 393

1603 m2 za zračni koridor u polovici parcele poprečno, koso 12.824,00 kn
k.č.br. 394/1 19 m2 za zračni koridor u zapadnom kutu parcele, koso

200,00 kn

k.č.br. 394/4

151 m2 za zračni koridor u većem dijelu parcele 1.208,00 kn
k.č.br.396/3 106 m2 za zračni koridor u većem dijelu parcele

848,00 kn

k.č.br. 397

359 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, neposredno do uvratine 2.872,00 kn
k.č.br. 473/1 203 m2 za zračni koridor u polovici parcele, koso

1.624,00 kn

k.č.br. 473/2

141 m2 za zračni koridor u polovici parcele u zapadnom dijelu, koso 1.128,00 kn
k.č.br. 474/4 876 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, koso

7.008,00 kn

k.č.br. 488/1

478 m2 za zračni koridor u istočnom vrhu parcele 3.824,00 kn
k.č.br. 488/2 23 m2 za zračni koridor u sjevernom vrhu parcele

200,00 kn

k.č.br. 488/4

73 m2 za zračni koridor uz istočnu uvratinu parcele 584,00 kn
k.č.br.488/5 6 m2 za zračni koridor u samom jugoistočnom vrhu parcele

200,00 kn

k.č.br. 491/3

210 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, koso 1.680,00 kn
k.č.br. 492/4 9 m2 za zračni koridor u polovici parcele, koso

200,00 kn

k.č.br. 492/6

144 m2549 m2 za stupno mjesto br.18 i za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, koso 4.320,00 kn 

4.392,00 kn

Sveukupno

8.712,00 kn

k.č.br. 500/3 1692 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno

13.536,00 kn

k.č.br. 500/4

1034 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno 8.272,00 kn
k.č.br. 500/5 900 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno

7.200,00 kn

k.č.br. 500/6

664 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno 5.312,00 kn
k.č.br. 558/3 17 m2 za zračni koridor u istočnom kutu parcele

200,00 kn

k.č.br. 558/5

1978 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno 15.824,00 kn
k.č.br. 559 149 m2 za zračni koridor u istočnom vrhu parcele

1.192,00 kn

k.č.br. 561/1

885 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno, koso 7.080,00 kn

k.č.br. 561/2

541 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, poprečno, koso

4.328,00 kn

k.č.br. 561/3 493 m2 za zračni koridor u jugoistočnom vrhu parcele

3.944,00 kn

k.č.br. 561/4

484 m2 za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno 3.872,00 kn
k.č.br. 561/5 144 m2343 m2 za stupno mjesto br. 15 i za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, poprečno

4.320,00 kn

2.744,00 kn

Sveukupno

7.064,00 kn

k.č.br. 563/1

143 m2 za zračni koridor u jugoistočnom kutu parcele 1.144,00 kn
k.č.br.563/2 1341 m2 za zračni koridor u jugoistočnom dijelu parcele, koso

10.728,00 kn

k.č.br. 564/2

134 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, poprečno, koso

1.072,00 kn

k.č.br. 565/1

144 m21206 m2 za stupno mjesto br. 14 i za zračni koridor preko parcele uzdužno, koso

4.320,00 kn

9.648,00 kn

Sveukupno

13.968,00 kn

k.č.br. 565/2

381 m2 za zračni koridor u istočnom dijelu parcele, poprečno, koso

3.048,00 kn

k.č.br. 566/1

8 m2 za zračni koridor u zapadnom kutu parcele

200,00 kn

k.č.br. 566/3 227 m2 za zračni koridor u zapadnom kutu parcele

1.816,00 kn

k.č.br. 665/1

88 m2 za zračni koridor u zapadnom kutu parcele 704,00 kn
k.č.br. 666/1 127 m2 za zračni koridor u polovici parcele, poprečno,

1.016,00 kn

k.č.br. 666/2

199 m2 za zračni koridor u zapadnom vrhu parcele 1.592,00 kn
k.č.br. 668 310 m2 za zračni koridor u zapadnom kutu parcele

2.480,00 kn

k.č.br. 669/1

7 m2 za zračni koridor u sjeverozapadnom kutu parcele

200,00 kn

k.č.br. 669/2

144 m2

1390 m2

za stupno mjesto br.13 i za zračni koridor u zapadnom dijelu parcele, dijagonalno

4.320,00 kn

11.120,00 kn

Sveukupno

15.440,00 kn

k.č.br. 669/3

1226 m2

za zračni koridor u polovici parcele, koso

9.808,00 kn

k.č.br. 670/1

904 m2

za zračni koridor u polovici parcele, koso

7.232,00 kn

k.č.br. 670/2

254 m2

za zračni koridor u istočnom kutu parcele, neposredno do uvratine

2.032,00 kn

k.č.br. 672

189 m2

za zračni koridor u polovici parcele, poprečno

1.512,00 kn

k.č.br. 673 2418 m2 za zračni koridor po dužini parcele, koso

19.344,00 kn

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost šume i šumskog zemljišta u k.o. Donje Komarevo sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku Milanu Pavičiću iz lipnja 2014. godine i to:

 

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA U KOJEM DIJELU PARCELE PROLAZI DALEKOVOD CIJENA
k.č.br. 352/6 2136 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevero-istoka prema jugo-zapadu na zapadnom dijelu parcele 23.041,92 kn
k.č.br.352/2 493 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevero-istoka prema jugo-zapadu na sjevernom dijelu parcele 5.210,50 kn
k.č.br. 352/4 43 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevero-istoka prema jugo-zapadu na cijelom dijelu parcele 480,81 kn
k.č.br.352/5 23 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevero-istoka prema jugo-zapadu na sjevernom dijelu parcele 267,19 kn
k.č.br.492/2 1189 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 11.585,98 kn
k.č.br.492/3 1282 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na cijelom dijelu   parcele 13.371,75 kn
k.č.br.492/5 12 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na istočnom dijelu   parcele 207,39 kn
k.č.br. 492/1 312 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na sjeverozapadnom dijelu parcele 3.192,55 kn
k.č.br. 490/3 561 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na cijelom dijelu parcele 6.051,74 kn
k.č.br. 490/4 140 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na cijelom dijelu parcele 1.510,24 kn
k.č.br.489/1 144 m21980 m2 za stupno mjesto br.17 i za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na pretežno cijelom dijelu parcele 2.340,00 kn20.652,15 knSveukupno:
22.992,15 kn
k.č.br. 489/2 1648 m za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na istočnom dijelu parcele 17.189,26 kn
k.č.br. 495/5 1193 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na zapadnom dijelu parcele 12.443,44 kn
k.č.br. 500/2 3093 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na zapadnom dijelu parcele 32.053,12 kn
k.č.br. 500/1 144 m21832 m2 za stupno mjesto br. 16 i za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na istočnom dijelu parcele 2.508,00 kn19.108,45 knSveukupno:
21.616,45kn
k.č.br. 515/2 2890 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 29.758,83 kn
k.č.br. 515/1 1236 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na istočnom dijelu parcele 12.727,31 kn
k.č.br. 502/1 561 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na zapadnom dijelu parcele 5.851,44 kn
k.č.br. 513/1 2348 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 24.177,76 kn
k.č.br. 558/4 222 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na istočnom dijelu parcele 2.346,31 kn
k.č.br. 501/1 59 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na zapadnom dijelu parcele 623,57 kn
k.č.br. 380/1 134 m21177 m2 za stupno mjesto br. 20 i za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 4.020,00 kn

12.439,67 kn

Sveukupno:
16.459,67 kn

k.č.br. 394/2 103 m2 za zračni koridor u pravcu sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 1.111,10 kn
k.č.br. 394/3 233 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 2.462,57 kn
k.č.br. 395/2 345 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 3.646,29 kn
k.č.br. 395/3 853 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 9.015,33 kn
k.č.br. 395/4 132 m2 za zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na srednjem dijelu parcele 1.395,10 kn

IV. Pozivaju se svagdašnji vlasnici i suvlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude, preko čijih dijelova nekretnina se planira izgradnja priključnog dalekovoda DV 2×220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor, da se radi sporazumnog osnivanja prava služnosti u korist HOPS d.o.o. na dijelovima nekretnina preko kojih se planira gradnja navedenog dalekovoda, u roku od 15 dana od dana objave ponude, jave u odvjetnički ured odvjetnika Vinka Knezovića pisanim putem na adresu Zagreb, Vinogradska cesta 1, telefonom na broj 01/3777 – 708, telefaxom na 01/3777 – 002 ili na email : odvjetnikvinkoknezovic@email.t-com.hr.

V. Sa vlasnicima nekretnina iz točke III. ove ponude, a koji prihvate ponudu, sklopiti će se Ugovor o osnivanju prava služnosti za nekretninu u vlasništvu svagdašnjeg vlasnika te će se istim za korist HOPS d.o.o. zasnovati pravo služnosti u svrhu izgradnje, održavanja i imanja dalekovoda DV 2×220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor uz naknadu naznačenu u ovoj ponudi.

VI. Prilikom sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti svagdašnji vlasnik nekretnine u obvezi je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, karticu tekućeg računa, dokumentaciju kojom dokazuje pravo vlasništva ako nije upisano u zemljišne knjige (npr. rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ili darovni ugovor i sl,) te posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ukoliko svagdašnjeg vlasnika nekretnine zastupa punomoćnik.

VII. Naknada predložena u ovoj ponudi biti će isplaćena vlasniku nekretnina iz točke III. ove ponude u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora o osnivanju prava služnosti.

VIII. Vlasnik nekretnine će potpisom Ugovora dopustiti Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. stupanje u posjed poslužne nekretnine duž trase dalekovoda za vrijeme dok traje izgradnja dalekovoda sukladno pravomoćnoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli kao i radi redovitog i izvanrednog održavanja nakon izgradnje.

IX. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe čl.31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014).

X. Ukoliko vlasnici nekretnina iz točke III. ove ponude u navedenom roku ne odgovore da prihvaćaju ovu ponudu, HOPS d.o.o., će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/2014).

 

U Zagrebu, 29. travnja 2015. godine

 

 

HOPS d.o.o. po pun.

 

Dokumenti:

PONUDA K.O. DONJE KOMAREVO H-03

POSEBNA PUNOMOĆ

Komentirajte