Naslovnica Objave Opća ponuda i ispravak ponude – KO Crnac i Budaševo

Opća ponuda i ispravak ponude – KO Crnac i Budaševo

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Kupska 4, MBS: 080517105, OIB: 13148821633 ( dalje u tekstu : Ponuditelj ), zastupan po punomoćniku, odvjetniku Vinku Knezoviću iz Zagreba, Vinogradska cesta 1/II po posebnoj punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3 pod brojem OV-3563/15 i OV-5511/15, sukladno članku 30 i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/2014), (dalje u tekstu: Zakon), objavljuje

 

PONUDU

svagdašnjim vlasnicima nekretnina za nepotpuno izvlaštenje Nekretnina uspostavom stvarne služnosti radi izgradnje dalekovoda upisanih u k.o. Crnac

te

ISPRAVAK PONUDE

svagdašnjim vlasnicima nekretnina za nepotpuno izvlaštenje Nekretnina uspostavom stvarne služnosti radi izgradnje dalekovoda upisanih u k.o. Budaševo-Topolovac

 

 

I. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, (dalje u tekstu: HOPS) namjerava radi izgradnje priključnog dalekovoda DV 2×200 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor riješiti imovinskopravne odnose sa vlasnicima nekretnina na toj trasi, odnosno ako to ne uspije sporazumno s njima, pokrenuti postupak izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Navedeni zahvat obuhvaća izgradnju priključnog dalekovoda za područje Grada Siska, Općine Sunja i Grada Petrinje na katastarskim česticama u katastarskim općinama Budaševo-Topolovac, Crnac, Donje Komarevo, Blinjski Kut, Bestrma, Mađari, Letovanci, Stražbenica, Petkovac i Blinja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-350-05/12-01/226, Urbroj: 531-05-1-13-17 od 02.12.2013.g. te građevinskoj dozvoli izdanoj od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: UP/I-361-03/13-01/283, Urbroj: 531-06-2-1-1467-14-26 od 20.11.2014.g. dozvoljeno je investitoru HOPS d.o.o., izgraditi priključni dalekovod DV 2×200 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor na način kako je to ucrtano u istim dozvolama i prilozima.

 

Sukladno odredbi čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), u slučaju izvlaštenja većeg broja nekretnina i više vlasnika nekretnina korisnik izvlaštenja dužan je objaviti ponudu vlasnicima nekretninama objavljenu u dnevnom tisku ili na drugi način javnog priopćavanja.

 

Sukladno čl.4. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14) utvrđen je interes Republike Hrvatske za izgradnju energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje.

 

II. Dana 25.03.2015.g. na web stranici sisak.info objavljena je ponuda svagdašnjim vlasnicima nekretnina za nepotpuno izvlaštenje Nekretnina uspostavom stvarne služnosti radi izgradnje dalekovoda u k.o. Budaševo-Topolovac, međutim u istoj je omaškom naveden pogrešan iznos naknade za umanjenje vrijednosti čestica k.č.br. 2518 i 2520, sve k.o. Budaševo-Topolovac.

 

III. Slijedom navedenog, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost šume i šumskog zemljišta u k.o. Budaševo-Topolovac sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku Milanu Pavičiću iz lipnja 2014. godine i to:

 

 

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA U KOJEM DIJELU PARCELE PROLAZI DALEKOVOD CIJENA
k.č.br.2518

19 m2

690 m2

za stupno mjestoza zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na 86%  parcele

570,00 kn
8.536,41 kn 

sveukupno
9.106,41 kn

k.č.br.2520 9 m270 m2 za stupno mjestoza zračni koridor u pravcu od sjevera prema jugu na južnom dijelu  parcele

270,00 kn
3.340,34 kn

sveukupno
3.610,34 kn

 

 

 

IV. Nadalje, ponuda za nepotpuno izvlaštenje uspostavom stvarne služnosti dalekovoda u k.o. Crnac obuhvaća sljedeće katastarske čestice:

 

k.č.br.:  44, 45, 46, 47, 48, 49, 52

 

V. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nudi svagdašnjim vlasnicima nekretnina pod točkom IV. ponude, naknadu za umanjenu tržišnu vrijednost poljoprivrednog zemljišta u k.o. Crnac sukladno osiguranju dokaza izvršenog po stalnom sudskom vještaku Marijanu Matokanoviću iz svibnja 2014. godine i to:

 

 

BROJ KATASTARSKE ČESTICE POVRŠINA U KOJEM DIJELU PARCELE PROLAZI DALEKOVOD CIJENA
k.č.br. 44 373 m2 za zračni koridor na istočnom dijelu parcele, rubno uz uvratinu 3.730,00 kn
k.č.br. 45 449 m2 za zračni koridor na istočnom dijelu parcele, koso 4.490,00 kn
k.č.br. 46 829 m2 za zračni koridor na istočnom dijelu parcele, koso 8.290,00 kn
k.č.br. 47 806 m2 za zračni koridor na sjeverozapadnom dijelu parcele, koso 8.060,00 kn
k.č.br. 48 144 m2598 m2 za stupno mjestoza zračni koridor na sjeverozapadnom dijelu parcele, dijagonalno 4.320,00kn
5.980,00 kn

Sveukupno iznos od
10.300,00 kn

k.č.br. 49 464 m2 za zračni koridor na sjeverozapadnom dijelu parcele, dijagonalno 4.640,00 kn
k.č.br. 52 34 m2 za zračni koridor u samom sjevernom kutu parcele 340,00 kn

 

VI. Pozivaju se svagdašnji vlasnici i suvlasnici nekretnina iz točke III. ponude i točke V. ispravka ponude, preko čijih dijelova nekretnina se planira izgradnja priključnog dalekovoda DV 2×200 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor, da se radi sporazumnog osnivanja prava služnosti u korist HOPS d.o.o. na dijelovima nekretnina preko kojih se planira gradnja navedenog dalekovoda, u roku od 15 dana od dana objave ponude, jave u odvjetnički ured odvjetnika Vinka Knezovića pisanim putem na adresu Zagreb, Vinogradska cesta 1, telefonom na broj 01/3777 – 708, telefaxom na 01/3777 – 002 ili na email : odvjetnikvinkoknezovic@email.t-com.hr.

 

VII. Sa vlasnicima nekretnina iz točke III. ponude i točke V. ispravka ponude, a koji prihvate ponudu, sklopiti će se Ugovor o osnivanju prava služnosti za nekretninu u vlasništvu svagdašnjeg vlasnika te će se sa istim za korist HOPS d.o.o. zasnovati pravo služnosti u svrhu izgradnje, održavanja i imanja dalekovoda DV 2×200 kV od TE Sisak do priključka na postojeći dalekovod DV 220 kV Mraclin-Prijedor uz naknadu naznačenu u ovoj ponudi.

 

VIII. Prilikom sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti svagdašnji vlasnik nekretnine u obvezi je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, karticu tekućeg računa, dokumentaciju kojom dokazuje pravo vlasništva ako nije upisano u zemljišne knjige (npr. rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ili darovni ugovor i sl,) te posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika ukoliko svagdašnjeg vlasnika nekretnine zastupa punomoćnik.

 

IX. Naknada predložena u ovoj ponudi biti će isplaćena vlasniku nekretnina iz točke III. ponude i točke V. ispravka ponude u roku od 15 dana od dana potpisa ovog Ugovora po objema ugovornim stranama i ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika od strane Vlasnika Poslužne nekretnine.

 

X. Vlasnik nekretnine će potpisom Ugovora dopustiti Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. stupanje u posjed poslužne nekretnine duž trase dalekovoda za vrijeme dok traje izgradnja dalekovoda sukladno pravomoćnoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli kao i radi redovitog i izvanrednog održavanja nakon izgradnje.

 

XI. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe čl.31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/2014).

 

XII. Ukoliko vlasnici nekretnina iz točke III. ponude i točke V. ispravka ponude u navedenom roku ne odgovore da prihvaćaju ovu ponudu, HOPS d.o.o., će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/2014).

 

 

U Zagrebu, 20. travnja. 2015. godine

 

HOPS d.o.o. po pun.

Dokumenti:

-PONUDA-

POSEBNA-PUNOMOC

Komentirajte