Naslovnica Izdvojeno Na sisačkom području i dalje rast nezaposlenosti

Na sisačkom području i dalje rast nezaposlenosti

U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podruĉnog ureda Sisak, koncem listopada 2013. godine bile su 14574 nezaposlene osobe. Broj nezaposlenih, u odnosu na rujan 2013. godine, veći je za 2,8%, a u odnosu na listopad 2012. veći je za 1,1%.

U odnosu na rujan 2013. godine broj nezaposlenih koncem listopada veći je u svim ispostavama PU Sisak. Povećanje je registrirano u Ispostavi Dvor 4,6%, u Ispostavi Glina 0,4%, Ispostavi Gvozd 2,4% , Ispostavi Hrvatska Kostajnica 5,1%, Ispostavi Petrinja 2,4%, Ispostavi Sisak 2,7% u Ispostavi Sunja 1,2%te Ispostavi Topusko 8,1%.

U listopadu 2013. godine zabiljeţen je pad broja nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec 2012. u Ispostavi Dvor za 0,5%, u Ispostavi Hrvatska Kostajnica 2,6%, i Ispostavi Sunja za 3,2%. Nezaposlenost je koncem listopada porasla u odnosu na isti mjesec 2012. godine Ispostavi Glina 1,4%, Ispostavi Gvozd 2,2%, Ispostavi Petrinja za 2,1%, Ispostavi Sisak za 1,6% te u Ispostavi Topusko 8,9%.

U odnosu na prosjeĉnu mjeseĉnu nezaposlenost iz 2012. godine, broj nezaposlenih u Podruĉnom uredu Sisak, u listopadu 2013. godine veći je za 2,9%.

Struktura ukupno nezaposlenih, promatramo li razinu obrazovanja je sljedeća:
 bez škole i nezavršena osnovna škola 926 (6,4%)
 osnovna škola 4410 (30,3%)
 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 4757 (32,6%)
 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 3310 (22,7%)
 gimnazija 358 (2,5 %)
 viša škola, I. stupanj fakulteta i struĉni studij 455 (3,1%)
 fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 358 (2,5%)

Krajem listopada u evidenciji nezaposlenih na podruĉju PU Sisak, bile su 852 osobe u dobi od 15 do 19 godina, 1.776 osoba u dobi od 20 do 24 godine, 1.573 osobe u dobi od 25 do 29 godina, 1.411 osoba u dobi od 30 do 34 godine, 1.361 osoba u dobi od 35 do 39 godina, 1.437 osoba u dobi od 40 do 44 godine, 1.730 osoba u dobi od 45 do 49 godina, 1.823 osobe u dobi od 50 do 54 godine, 1.808 osoba u dobi od 55 do 59 godina i 803 osobe starijih od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (12,4%).

Tijekom listopada 2013. godine, u evidenciju nezaposlenih Podruĉnog ureda Sisak novoprijavljeno je 1275 osoba, 7,9% više nego u rujnu 2013. i 2,8% više nego u listopadu 2012. godine.

Od ukupnog broja novoprijavljenih, 1019 osoba ili 79,9%, bilo je zaposleno. Izravno iz radnog odnosa došlo je 807 osoba iz individualne poljoprivrede 2 osobe, iz nekog drugog oblika rada 8 osoba, izravno iz redovnog školovanja 119 osoba i iz neaktivnosti došlo je 339 osoba.
Najviše novoprijavljenih osoba koje dolaze izravno iz radnog odnosa, prestalo je raditi zbog isteka rada radniku na odreĊeno vrijeme (468), isteka rada radniku na sezonskim poslovima (168) ,poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehniĉkih ili organizacijskih razloga (101), na osnovi sporazuma radnika i poslodavca (37) itd.

Od ukupnog broja novoprijavljenih u listopadu 2013. godine, 563 osobe prijavljene su u Ispostavi Sisak, 294 u Ispostavi Petrinja, 106 u Ispostavi Hrvatska Kostajnica, 92 u Ispostavi Glina, 63 u Ispostavi Sunja, 47 u Ispostavi Topusko, 68 u Ispostavi Dvor i 42 u Ispostavi Gvozd.
U listopadu 2013. godine s evidencije nezaposlenih ukupno su brisane 884 osobe, od toga je 421 osoba zaposlena temeljem radnog odnosa (414 u zemlji i 7 u inozemstvu), 71 osoba zaposlena je temeljem drugih poslovnih aktivnosti, 392 osobe brisane su zbog drugih razloga (264 zbog nejavljanja u dva uzastopna roka Zavodu bez obavijesti o opravdanim razlozima, 47 zbog struĉnog osposobljavanja za rad, 24 zbog umirovljenja/ispunjavanja uvjeta za mirovinu/ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, 24 ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbniĉku poštedu od rada po posebnom propisu itd.).

Podruĉnom uredu Sisak tijekom listopada 2013. godine prijavljene su 263 potrebe za radnicima (slobodna radna mjesta) i to prema rodu zanimanja za ĉelnike, duţnosnike i, direktore 1, za struĉnjake i znanstvenike 66, za inţenjere, tehniĉare i srodna zanimanja 51, za uredske i šalterske sluţbenike 16, za usluţna i trgovaĉka zanimanja 17, za zanimanja u obrtu i pojedinaĉnoj proizvodnji 21, za rukovatelje strojevima i vozilima 2 i za jednostavna zanimanja 89.

U odnosu na rujan 2013. godine, prijavljene su 44 potrebe za radnicima manje, a u odnosu na listopad 2012. godine, 12 potreba više.
Najbrojnije potrebe za radnicima prijavljene su Podruĉnom uredu Sisak iz sljedećih djelatnosti:
– obrazovanje 71 potreba
– javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 46 potreba
– prerađivaĉka industrija 32 potrebe

Ispostavi Dvor prijavljeno je 1 potreba, Ispostavi Glina prijavljeno je 5 potreba, Ispostavi Gvozd 2, Ispostavi Hrvatska Kostajnica 12, Ispostavi Petrinja 49, Ispostavi Sisak 178, Ispostavi Sunja 6 i Ispostavi Topusko 10 potreba.

Iz evidencije nezaposlenih tijekom listopada 2013. godine, zaposlena je temeljem radnog odnosa 421 osoba, od toga 291 na podruĉju Podruĉnog ureda, 123 izvan podruĉja Podruĉnog ureda, ali na podruĉju Republike Hrvatske te u inozemstvu 7 osoba. Na odreĊeno vrijeme zaposleno je 400 osoba ili 95,0%, a na neodreĊeno vrijeme 21 osoba ili 5,0%. Na temelju drugih poslovnih aktivnosti zaposlena je 71 osoba.

S evidencije Ispostave Dvor zaposleno je 18 osoba, Ispostave Glina 32, Ispostave Gvozd 10, Ispostave Hrvatska Kostajnica 14, Ispostave Petrinja 118, Ispostave Sisak 187, Ispostave Sunja 34 i Ispostave Topusko 8 osoba.

U listopadu su na sezonskim poslovima na moru u djelatnosti pruţanja smještaja te pripreme i usluţivanja hrane zaposlena 2 radnika iz evidencije PU Sisak.

Ukupno u ovoj godini zbog sezonskog zapošljavanja na moru, brisane su 803 nezaposlene osobe.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 15. sijeĉnja 2013. godine nastavljena je provedba mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2013. godinu. Mjere su usmjerene prema nezaposlenim osobama, koje su u nepovoljnom poloţaju na trţištu rada i zaposlenicima, kojima prijeti gubitak radnog mjesta.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom listopada 2013. godine novoukljuĉena je 141 nezaposlenih osoba i to u potpore za zapošljavanje i usavršavanje 12 osoba (8,5%) , potpore za samozapošljavanje 6 osoba (13,8 %),obrazovanje nezaposlenih 40 osoba (28,4%) u javne radove 54 osobe (38,3%) te u struĉno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 29 osoba (20,6%).

Komentirajte