Naslovnica Vijesti Sisak Sjednica Gradskog vijeća Grada Siska

Sjednica Gradskog vijeća Grada Siska

U ponedjeljak, 6. listopada 2008., s početkom u 10 sati, u Gradskoj vijećnici, bit će održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska za 2007. godinu
      Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
3. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
          godinu za Dječji vrtić Sisak Stari
      b) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
          Dječjeg vrtića Sisak Stari
     c) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
         godinu za Dječji vrtić Sisak Novi
     d) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
         Dječjeg vrtića Sisak Novi
     e) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
         godinu Narodne knjižnice i čitaonice Sisak
     f) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Narodne knjižnice i čitaonice Sisak
     g) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
         godinu Gradskog muzeja Sisak
     h) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Gradskog muzeja Sisak
     i) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i  financijskog izvješća za 2007.
        godinu Doma kulture «Kristalna kocka vedrine»
     j) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Doma kulture «Kristalna kocka vedrine»
     k) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
         godinu Gradske galerije Striegl
     l) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Gradske galerije Stiegl
    m) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
         godinu Športsko rekreacijskog centra «Sisak»
    n) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Športsko rekreacijskog centra «Sisak»
    o) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2007. godinu ŠRC
        Ugostiteljstvo d.o.o.
    p) Prijedlog zaključka o usvajanju Financijskog plana za 2008. godinu ŠRC
        Ugostiteljstvo d.o.o.
    q)Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
        godinu Zajednice športskih udruga Grada Siska
    r) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Zajednice športskih udruga Grada Siska
    s) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
        godinu Zajednice tehničke kulture Grada Siska
    t) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Zajednice tehničke kulture Grada Siska
    u) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
       godinu Saveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska
    v) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Saveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska
    w) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2007.
        godinu Gradskog društva Crveni križ
     x) Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
        Gradskog društva Crveni križ
     Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
4. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Siska za 2007. godinu
Predstavnik predlagatelja: Dinko Pintarić
5. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o reviziji financijskih izvješća za 2007.
          godinu Vatrogasne postrojbe Grada Siska iz lipnja 2008. godine, Revizijske kuće
          «Konto L» d.o.o. Sisak
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Bilance na dan 31. prosinac 2007. godine i
    Izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj do
    31. prosinca 2007. godine Vatrogasne postrojbe Grada Siska, Revizijske kuće
    «Konto L» d.o.o. Sisak (stranice 20. 21. i 22. Izvješće o revizije financijskih
    izvješća za 2007. godinu) kao vjerodostojno izvješće o radu i financijsko izvješće
    VPG-a Sisak za 2007. godinu
      Predstavnik predlagatelja: Zlatko Kiš
6. a) Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
          Grada Siska za 2007. godinu
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe
    Proračuna Grada Siska za razdoblje od 1. 1. do 30. 06. 2008. godine
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
7. a) Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Siska za 2008. godinu
b) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2008.
     godinu
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
8. a) Prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u
          Gradu Sisku u 2008. godini
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
b) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
     komunalne infrastrukture na području Grada Siska u 2008. godini
Predstavnik predlagatelja: Mladen Knežević
9. a) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u školstvu
          Grada Siska u 2008. godini
      b) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba brige o djeci
          predškolskog uzrasta u 2008. godini
      c) Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi
          Grada Siska za 2008. godinu
      d) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u zaštiti i očuvanju
           kulturnih dobara za 2008. godinu
      e) Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Siska u
          2008. godini
  Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
10. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
11. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izdanim suglasnostima za zaduženje i jamstvima trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Siska za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2008. godine
Predstavnik predlagatelja: Damir Borić
12. Prijedlog odluke o pretvaranju potraživanja Grada Siska prema trgovačkom društvu Vodoopskrba Kupa d.o.o. u Suvlasnički udio
Predstavnik predlagatelja: Boro Mioč
13. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Financijskog plana razvojnih programa investicije
          za izgradnju II faze kanalizacijskog sustava u Galdovu i Hrastelnici – nastavak
          radova
b) Prijedlog odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata (investicije)
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
      Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
15. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
          planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskog razdjela
          006 – Ured za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih manjina
          (od 14. srpnja 2008. godine)
Predstavnik predlagatelja: Đurđica Vuković
b) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
    planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskog razdjela
    005 – Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (od 24.
    srpnja 2008. godine)
Predstavnik predlagatelja: Domagoj Vuković
c) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
    planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskih razdjela
    001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i razdjela 003 – Upravni odjel za
    društvene djelatnosti (od 6. kolovoza 2008. godine)
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
            d) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
    planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskog razdjela
    004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom ( od 11. rujna
    2008. godine)
Predstavnik predlagatelja: Branka Šimanović
e) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
    planiranih u Proračunu Grada Siska za 2008. godinu unutar proračunskih razdjela
    001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i razdjela 003 – Upravni odjel za
    društvene djelatnosti (od 22. rujna 2008. godine)
Predstavnik predlagatelja: Romana Martinović
16. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih asfaltiranih cesta na području grada ( krpanje – II faza )
Predstavnik predlagatelja: Veljko Novak
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
      Predstavnik predlagatelja: Zlatko Kiš
18. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
          škole Braća Bobetko
      b) Prijedlog odluke o davanju prethodne  suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
          škole Braća Ribar
     c) Prijedlog odluke o davanju prethodne  suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
         škole Budaševo – Topolovac – Gušće
     d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
         škole «22. lipanj»
     e) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole
         Galdovo
     f) Prijedlog odluke o davanju prethodne  suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
        škole Ivana Kukuljevića
     g) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
         škole Komarevo
     h) Prijedlog odluke o davanju prethodne  suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne
         škole Sela
i) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Viktorovac
           Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
19. Prijedlog odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Siska
Predstavnik predlagatelja: Tomislav Dovranić
20. Prijedlog odluke o odbijanju zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za područje Komunalne zone u Sisku
      Predlagatelj: Dinko Pintarić
21. a) Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
          Županijskog suda u Sisku
b) Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za
    mladež Županijskog suda u Sisku
Predlagatelj: Roko Nikolić

Komentirajte